http://www.zoofirma.ru/

 

                                                                                                                                                          Трансплатација на коса                                                                                     Затегнување на чело                                                                                                     Затегнување на чело                                                                                                                                                                                                    Блеферопластика                                                                                            Блеферопластика   Ринопластика (нос)                                                                                                         Ринопластика (нос)                                                                                                                                                                                              Затегнување на лице                                                                                          Затегнување на лице   Импланти на подбрадок                                                                                                Импланти на подбрадок                                                                                                                                                                                    Затегнување на врат                                                                                          Затегнување на врат   Затегнување на надлактица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Подигање на гради                                                                                                                                                  Зголемување на гради                                                                                                    Редукција на гради                                                                                                                                                                                                  Редукција на гради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Затегнување на стомак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затегнување на стомак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Подигање на задник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Гинекологија          Обрежување                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Липосукција                                                                                                                                                                                                                                  Липосукција                                                                                                           Затегнување на бутови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Проширени вени                                                                                                                  Проширени вени                        

По извршената операција придржувајте се на препораките дадени од вашиот лекар.

 

Секогаш треба да имате во предвид дека е возможна и реоперација

Особено е значајно пациентот да биде соработлив и трпелив.

Јун 14, 2013 Written by 

Д-р Смиља Туџарова-Ѓоргова

Естет­ски­те опе­ра­ции се ри­зич­ни. Си­те пла­стич­ни хи­рур­зи не ра­бо­тат есте­ти­ка.

Ко­рек­ци­ја на но­сот, уши­те, ус­ни­те, оч­ни­те ка­па­ци, но и за­тег­ну­ва­ње на ли­це­то, на вра­тот, за­тег­ну­ва­ње на сто­ма­кот, на­ма­лу­ва­ње на ус­ни­те на жен­ски­те ге­ни­та­лии. Си­те овие ин­тер­вен­ции се вр­шат на Кли­ни­ка­та за пла­стич­на и за ре­кон­стру­ктив­на хи­рур­ги­ја. Па­ци­ен­ти­те што до­а­ѓа­ат на Кли­ни­ка­та се еду­ци­ра­ни и до­а­ѓа­ат со го­то­ва ин­фор­ма­ци­ја. Ре­ал­ни­те оче­ку­ва­ња, во нај­го­лем број, се исти кај па­ци­ен­тот и кај до­кто­рот, ве­ли ди­ре­ктор­ка­та на Кли­ни­ка­та, про­фе­сор­ка­та д-р Сми­ља Ту­џа­ро­ва – Ѓор­го­ва. Ко­га се го­во­ри за пла­стич­на хи­рур­ги­ја, пр­ва асо­ци­ја­ци­ја на лу­ѓе­то се опе­ра­ци­и­те за раз­у­ба­ву­ва­ње, зго­ле­му­ва­ње на гра­ди­те или на зад­ни­кот, за­тег­ну­ва­ње на ли­це­то, нов нос, ко­рек­ци­ја на клем­па­ви­те уши… Кои ин­тер­вен­ции нај­че­сто се ра­бо­тат на кли­ни­ка­та? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: На кли­ни­ка­та нај­че­сто ра­бо­ти­ме ко­рек­ци­ја на уши кај де­ца од се­дум­го­диш­на во­зраст во оп­шта ане­сте­зи­ја, а кај де­вет го­ди­ни и по­го­ле­ми таа ин­тер­вен­ци­ја се вр­ши со ло­кал­на ане­сте­зи­ја. По ин­тер­вен­ци­ја­та па­ци­ен­тот си оди вед­наш до­ма. Вре­ме­то на заз­дра­ву­ва­ње и на ва­де­ње кон­ци е 14 де­на, а до­то­гаш се но­си пре­вр­ска. По­тоа, уште еден ме­сец са­мо на­ве­чер се но­си сте­гач за уши­те. Пра­ви­ме и хи­рур­шко трај­но зго­ле­му­ва­ње на ус­ни­те на ли­це­то со ло­кал­на ане­сте­зи­ја и кон­ци­те се ва­дат по шест де­на. Па­ци­ен­тот не пре­сто­ју­ва во бол­ни­ца. Функ­ци­о­нал­на и естет­ска ри­ноп­ла­сти­ка се ра­бо­ти иск­лу­чи­тел­но со оп­шта ане­сте­зи­ја, се пре­сто­ју­ва три де­на во бол­ни­ца, а во на­ред­ни­те 10 де­на па­ци­ен­тот има кон­такт со кли­ни­ка­та. Ко­рек­ци­ја на оч­ни­те ка­па­ци е опе­ра­ци­ја со ко­ја па­ци­ен­ти­те се подм­ла­ду­ва­ат за пет го­ди­ни. Бле­фа­роп­ла­сти­ка прет­ста­ву­ва от­стра­ну­ва­ње на брч­ки­те на гор­ни­те и на дол­ни оч­ни ка­па­ци. Се ра­бо­ти со ло­кал­на ане­сте­зи­ја, а са­мо во иск­лу­чи­тел­ни слу­чаи со оп­шта. Па­ци­ен­ти­те пре­сто­ју­ва­ат еден ден во бол­ни­ца, а кон­ци­те се ва­дат ше­сти­от ден. За­тег­ну­ва­ња­та на ли­це­то и на вра­тот се мно­гу ри­зич­ни опе­ра­ции, кои тра­ат пет ча­са, а заз­дра­ву­ва­ње­то трае три не­де­ли. Ре­зул­тат – 10 го­ди­ни пом­лад. Тем­по­рал­но га­леа за­тег­ну­ва­ње е еле­гант­на опе­ра­ци­ја со ко­ја се по­ди­га ла­те­рал­ни­от дел на ве­ѓа­та и нај­че­сто се ком­би­ни­ра со бле­фа­роп­ла­сти­ка, се ра­бо­тат со ло­кал­на ане­сте­зи­ја и заз­дра­ву­ва­ње­то трае 10 де­на. Зго­ле­му­ва­ње­то на гра­ди со си­ли­кон­ски про­те­зи е, исто та­ка, ин­тер­вен­ци­ја што се ра­бо­ти на на­ша­та Кли­ни­ка и па­ци­ен­тка­та пре­сто­ју­ва са­мо еден ден. Кон­ци­те се ва­дат по 14 де­на. Кај нас се ра­бо­ти и ли­по­скулп­ту­ра – ва­де­ње мас­ни ло­бу­лу­си од под­бра­док, сто­мак, бу­ти­ни, ко­ле­на, а ли­по­фи­линг е вшпри­цу­ва­ње на сопс­тве­ни­те мас­ни кле­тки во брч­ки­те, нај­че­сто на ли­це­то, но ги ста­ва­ме и во гра­ди­те, по­себ­но кај ма­сте­кто­ми­ја. На Кли­ни­ка­та се ра­бо­ти и опе­ра­ци­ја на за­те­га­ње сто­мак и таа се ком­би­ни­ра со ли­по­сук­ци­ја. Заз­дра­ву­ва­ње­то е че­ти­ри не­де­ли, се ра­бо­ти со оп­шта ане­сте­зи­ја. Се пра­ви и за­тег­ну­ва­ње на ко­жа­та на над­лакт­ни­ци­те и се по­треб­ни две не­де­ли заз­дра­ву­ва­ње. Се вр­ши и ко­рек­ци­ја – на­ма­лу­ва­ње на ус­ни­те на жен­ски­те ге­ни­та­лии. Естет­ски­от ре­зул­тат е вед­наш вид­лив кај си­те естет­ски опе­ра­ции и за­тоа тие се ри­зич­ни. Си­те пла­стич­ни хи­рур­зи не ра­бо­тат есте­ти­ка. Што тре­ба да знае еден па­ци­ент ко­га до­а­ѓа да на­пра­ви естет­ска ко­рек­ци­ја? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: Ко­га па­ци­ен­тот са­ка да на­пра­ви естет­ска ко­рек­ци­ја тре­ба да знае да­ли опе­ра­ци­ја­та ја пра­ви за да до­бие по­го­ле­ма са­мо­до­вер­ба, да­ли ја пра­ви за­ра­ди сре­ди­на­та или, пак, за­ра­ди парт­не­рот. Па­ци­ен­ти­те што до­а­ѓа­ат на Кли­ни­ка­та де­нес се еду­ци­ра­ни и до­а­ѓа­ат со го­то­ва ин­фор­ма­ци­ја. Ре­ал­ни­те оче­ку­ва­ња во нај­го­лем број се исти кај па­ци­ен­тот и кај до­кто­рот. Са­мо кај тие па­ци­ен­ти со диз­мор­фо­би­ја, тие што стра­да­ат од бол­на пре­о­ку­па­ци­ја со сво­е­то те­ло, има не­ре­ал­ни оче­ку­ва­ња и че­сто пра­ват по три до пет опе­ра­ции на ист ор­ган. Ко­ја е најс­пе­ци­фич­на­та опе­ра­ци­ја што би­ла на­пра­ве­на на Кли­ни­ка­та? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: Се­ко­ја де­це­ни­ја има сво­ја ка­ра­кте­ри­сти­ка. Во 1998 го­ди­на е на­пра­ве­на пр­ва­та ре­кон­струк­ци­ја на дој­ка со сопс­тве­но тки­во, ЛАТ-ре­зен од грб, ТРАМП – ре­зен од сто­мак. Во 2014 го­ди­на се на­пра­ви ли­по­фи­линг и ли­по­сук­ци­ја. Алар­мент­но е зго­ле­мен бро­јот на па­ци­ен­ти со рак на ко­жа. Ако пред 10 го­ди­ни ме­ла­ном бил ди­јаг­но­сти­ци­ран на 50 ли­ца, се­га таа број­ка е три до че­ти­ри­па­ти по­го­ле­ма. Кол­ку го­ди­ни имал најм­ла­ди­от па­ци­ент што бил ле­ку­ван на кли­ни­ка­та? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: Најм­ла­ди­от па­ци­ент што бил ле­ку­ван на кли­ни­ка­та за пла­стич­на и ре­кон­стру­ктив­на хи­рур­ги­ја има­ше са­мо де­вет го­ди­ни. Ка­ква е пре­по­ра­ка­та за си­те тие што со раз­ни ма­сти, без да кон­сул­ти­ра­ат ле­кар, се оби­ду­ва­ат да ги из­ле­ку­ва­ат ра­ни­те или бем­ки­те на ко­жа­та? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: Тре­ба ит­но да се по­се­ти дер­ма­то­лог за дер­мо­ско­пи­ја, а, исто та­ка, и пла­сти­чен хи­рург. Си­те бем­ки не се опас­ни, нај­о­пас­ни се тие во ни­во на ко­жа­та и цр­ни­те бем­ки.Се­ко­ја ле­ди­ра­на-по­вре­де­на бем­ка тре­ба хи­рур­шки да се от­стра­ни. Ние не при­фа­ќа­ме ма­сти и кре­ми за кож­ни бем­ки и ле­зии. Де­жу­ра­те и на „Ало до­кто­ре“. Ка­кви пра­ша­ња нај­че­сто до­би­ва­те од па­ци­ен­ти­те? ТУ­ЏА­РО­ВА – ЃОР­ГО­ВА: Да, нај­че­сто се пра­ша­ња за општ ле­кар и тоа се пра­ша­ња за си­те тие што не са­ка­ат да одат на ле­кар ту­ку по те­ле­фон да за­вр­шат ра­бо­та.Пра­ша­ња­та се нај­че­сто за де­ца – оп­сти­па­ци­ја или ди­ја­реа, по­ста­ри ли­ца со хи­пер­тен­зи­ја и мо­зо­чен удар-трет­ман.

Login to post comments

 

 

 

МАПРЕХ

Во 1947 год. е основан Медицинскиот факултет "Св Кирил и Методиј"-Скопје. Истата година е основана и Клиниката по хирушки болести со Одделот за пластична и реконструктивна хирургија.

hot clinicНајпознати шефови и директори на клиниката се Проф. Д-р Ј. Пановски, 1966 год. Прим.Д-р. А. Мишковски, 1995 Проф Д-р Д. Мирчевска, Прим. Д-р Љ. Дамевска, Проф Д-р Ѓ. Џокиќ и од 2006 год. Проф.Д-р.сци д-р. Смиља Туџарова-Ѓоргова.

Во Април 1967 год. Македонското здружение за пластична и реконструктивна хирургија и друштво за максилофацијална хирургија започнаа да функционираат како еден дел.

1995 год. Македонското здружение за пластична и реконструктивна хирургија е конституирано како самостојно здружение со сопствен статут. Претседатели биле: Прим.Д-р. А. Мишковски, 1995 Проф Д-р Д. Мирчевска, Прим Д-р К. Митановски, 02.2009 год. Прим Д-р Г. Марчикиќ и од 02.2012 год. Проф.Д-р.сци д-р. Смиља Туџарова-Ѓоргова.

Повеќе...

 
 

Контакт

map бул. "Мајка Тереза" бр.17 1000, Скопје Република Македонија

map ++ 389 2 321  1427    ++ 389 2 314 7247

map Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.