hiperbarna

Хипербарната оксигено терапија претставува адјувантна тераписка метода при која пациентите дишат 100% кислород под зголемен притисок поголем од атмосферскиот. Со оваа терапија се лекуваат пациенти со: бавно зараснувачки рани со различна етиологија, пациенти со дијабетични рани, остеомиелит,изгореници, оклузија на ретинална артерија,акутна глувост како и спортски повреди, припрема на спортисти и во естетски цели. Терапијата се одвива во Хипербарна комора во која пациентите дишат 100% кислород преку ороназална маска и претствува безбедна терапија која на клиниката успешно се спроведува од 2009 година.

Nice Social Bookmark

Амбуланта

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)