COVID-19 предупредување

 

    1. ОСНОВИ во Пластична и реконструктивна хирургија ( заздравување на рани, ХБОТ,хируршки инфекции на кожа и меки ткива,трансплантација на кожа и меки ткива, кожни резанки).

Испитувачи: Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ и Науч.сор.д-р Лазо Новески

    2. ТЕРМИЧКИ, ЕЛЕКТРИЧНИ И ХЕМИСКИ ПОВРЕДИ СО СЕКВЕЛИ ( принципи на општо и локално лекување, третман на секвели).

Испитувачи:Проф.д-р Смиља Туџарова и Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ

   3. ХИРУРШКО ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИ ТУМОРИ НА КОЖА И МЕКИ ТКИВА ( карциноми, меланоми, саркоми )

Испитувачи:Науч.сор.д-р Лазо Новески и Доц. д-р Елизабета Жоговска

   4. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА НА ГЛАВА И ВРАТ (вродени аномалии, дефекти, деформитети).

Испитувачи:Проф.д-р Смиља Туџарова и Доц. д-р Елизабета Мирчевска

   5. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА НА ТРУП И ЕКСТРЕМИТЕТИ ( гради, стомак, грб, задник, декубитуси, нога и стапало.)

Испитувачи:Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ и Проф.д-р Смиља Туџарова

   6. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА НА РАКА( вродени аномалии, дефекти , повреди , деформитети, секвели).

Испитувачи:Доц. д-р Елизабета Мирчевска и Доц. д-р Боро Џонов

   7. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА НА ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ

Испитувачи:Науч.сор.д-р Лазо Новески и Доц. д-р Боро Џонов

   8. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА СО МИКРОХИРУРГИЈА

Испитувачи:Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ и Доц. д-р Боро Џонов

   9. ЕСТЕТСКА ХИРУРГИЈА ( класични техники, нови техники, ткивни експандери, импланти, липоскулптура и сл.)

Испитувачи:Проф.д-р Смиља Туџарова и Доц. д-р Боро Џонов

Предложените колоквиуми би се полагале пред Комисија од двајца наставници од ЈЗУ У Клиниката за Пластична и реконструктивна хирургија, со претходно договорени термини и по предложениот распоред.

 

 

Предлог литература:

1.Plastic Surgery: 6-Volume Set: Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print, 3e 3rd Edition by Peter C. Neligan MB FRCS(I) FRCSC FACS(Author)

2.Grabb and Smith's Plastic Surgery (GRABB'S PLASTIC SURGERY) Seventh Edition by Charles HM Thorne MD (Author),‎ Geoffrey C. Gurtner MD (Author),‎ Dr. Kevin Chung (Author).

3. Основи во пластичната и реконструктивна хирургија, Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ

4. Термички повреди, Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ

5. Заболувања и повреди на шака, Проф.д-р Ѓорѓе Џокиќ

 

Предлогот е прифатен од Наставнички колегиум на ЈЗУ У Клиника за Пластична и реконструктивна хирургија.

Амбуланта

КОНТАКТ: Тел. 02/3147 229

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09:00 - 15:00

(по 14 часот итните пациенти се прегледуваат од страна на дежурниот доктор во ургентниот центар на ТОАРИЛ)

Стационар

Контакт: тел. 02/3147 042

Работно време: 24 часа

Хипербарна комора

Контакт: Тел. 070 215 423

Работно Време: 09:00 - 16:00