COVID-19 предупредување

stacionar1

REPARTI

Reparti i Klinikës Universitare të Kirurgjisë Plastike dhe Rekonstruktive ka

9 dhoma për pacientë me 33 shtretër.

Klinika ka lidhur marrëveshje me Fondin për sigurim shëndetësor të RM-së dhe kryen shërbime për të cilat pagohet participim për personat e siguruar, në përputhje me Ligjin për mbrojtje shëndetësore të RM-së.

Pacientët të cilët nuk kanë sigurim mjeksor pagojnë pagesën e plotë të shërbimit, e cila llogaritet varësisht nga lloji i ndërhyrjes.

Klinika kryen edhe veprimtari mjeksore shtesë për operacionet estetike (të cilat nuk mbulohen nga Fondi i shëndetësisë së RM-së) dhe të cilat pagohen në përputhje me listën e çmimeve për veprimtari mjeksore shtesë të lejuar nga Ministria e shëndetësisë.

                                                                                                Për më shumë informacione caktoni konsultim tek mjekët tanë.

                                                                                        Telefoni per kontakte: 02 3147 042